Polski Związek Niewidomych „EDEN” Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny im. M. M. Kaczmarka w Ciechocinku

Atrakcje i aktualności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Polski Związek Niewidomych EDEN Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Leczniczo
-Rehabilitacyjny stara się zapewnić dostępność do swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej eden-ciechocinek.pl
Data publikacji strony internetowej : 03.01.2022r.
Data ostatniej dużej aktualizacji : 03.01.2022r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowe stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :
WYŁĄCZENIA NIEZGODNOŚCI :
1. Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z u wagi na pewne ograniczenia systemowe mogą zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie, nie informując o tym użytkownika.
2. Z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie :
– nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami, literami.
3. Z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuacje, w których nie została zachowana unikalności tytułów stron.
4. Pewne udostępniane w serwisie usługi, pomimo starań programistów mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy
5. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
– pochodzą z różnych źródeł
– posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji
– opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji
– opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
6. Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów, audiodeskrypcji czy tłumaczenia na język migowy.
7. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu :
– załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku
– pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.
– teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niedoskonałością intelektualną .
Niezgodności wymienione w pkt.6-7 deklaracji wynikają m.in. z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Polski
Związek niewidomych EDEN dokłada jednak wszelkich starań , aby były one, o ile to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.
Oświadczenie zostało sporządzone dnia : 03.01.2022r
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt 54
283 64 15
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i
składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także żądać udostępnienia
informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępności np. przez odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
ŻĄDANIE POWINNO ZAWIERAĆ
1.
Dane osoby zgłaszającej żądanie.
2.
Wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
3.
Sposobu kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego
sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej
informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie
poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy
czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować
alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądanie zapewnienia dostępności lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w
sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub
elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości
skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich..
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Polski Związek Niewidomych EDEN Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Leczniczo
-Rehabilitacyjny stara się zapewnić dostępność architektoniczną z przepisami ustawy z dnia
19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do budynku, w którym mieści się
Polski Związek Niewidomych EDEN Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Leczniczo –
Rehabilitacyjny.
Budynek Polski Związek Niewidomych EDEN Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek
Leczniczo – Rehabilitacyjnego ul. Słońska 15 Ciechocinek.
Wejście główne znajduje się na parterze gdzie nie ma barier architektonicznych. Drzwi
otwierają się automatycznie. Wejście jest przystosowane dla osób poruszających się na
wózkach.
Korytarze wyposażone w poręcze i dostosowane do poruszania się na wózkach. W budynkach
nr 2 i 3 znajdują się windy.

UL. SŁOŃSKA 15, CIECHOCINEK

(+48) 54 283 62 10

(+48) 54 283 60 82

EDEN@EDEN-CIECHOCINEK.PL

Skip to content